A Piece of Cake 256

2021

 • 来访次数:001
 • 记载年份:2021~2021
 • 专辑纪录:001
 • 照片收藏:007
 • 新闻档案:001
 • 资料总量:003

2021

专辑

 • 2021-04-28

  A Piece of Cake 256『一切交给时间』专辑介绍

  A Piece of Cake 256首张创作专辑『一切交给时间』,10首歌皆为台语创作,词曲创作内容融合团员们一路走来的遭遇,化困顿为前进的动能,一切都是最好的安排!

节目

 • 2021-07-06

  A Piece of Cake 256(...

新闻

 • 2021-11-18

  史上最疯金属演唱会 METAL KOMB...